Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest potwierdzenie rejestracji za pomocą formularza online lub w biurze zawodów max. 30 min przed startem turnieju oraz dokonanie przelewu ze wpisowym i opłatą turniejową do max. 3 dni przed startem turnieju! 

The condition for participating in the tournament is to confirm registration using the online form or at the tournament office a maximum of 30 minutes before the tournament starts, as well as to make a transfer with the entry fee and tournament fee up to a maximum of 3 days before the tournament starts!

PAMIĘTAJ! ABY POTWIERDZIĆ UDZIAŁ W ZAREJESTROWANYCH KONKURENCJACH, ZAZNACZ ODPOWIEDNIE POLA. NIEZAZNACZONE POLE ZOSTANIE POTRAKTOWANE JAKO BRAK POTWIERDZENIA UDZIAŁU W DANEJ KONKURENCJI / Remember! To confirm participation in registered competitions, check the appropriate boxes. Failure to check will be treated as a lack of confirmation of participation in the respective competition.

POTWIERDZENIE / CONFIRMATIONAdministratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk ul. Główna 1, Zamarski 43-419, NIP: 54823950332. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia listy mailingowej i informowaniu Ciebie o nowościach związanych z turniejem i stroną oraz jeśli się zarejestrujesz do działalności Forum. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych można kierować na adres: info@pucharsoltysa.pl 

The administrator of your data is the Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk, ul. Główna 1, Zamarski 43-419, VAT ID: 54823950332. Your data will be processed to maintain a mailing list and inform you about news related to the tournament and the website and if you register for the Forum’s activities. Any questions related to our processing of your data can be directed to: info@pucharsoltysa.pl

Scroll to Top