Michal Stašiov

Michal Stašiov

Zawodnik Trnava foosball club. Zwycięzca konkurencji Goalie War oraz zdobywca II miejsca w Open Doubles podczas IV edycji Pucharu Sołtysa. Zdobywca wielu nagród indywidualnych i zespołowych. W piłkarzyki gra od 19 lat, a od 8 lat bierze udział w turniejach.

Wersja angielska: pisownia oryginalna 

English version: original spelling

Puchar Sołtysa w futbolu stołowym

Najtrudniejszy przeciwnik w karierze?

The most difficult opponent in your career?

Jednym z najtrudniejszych i prawdopodobnie najtrudniejszych zawodników, przeciwko którym grałem jest Martin Jalakša. Jest bardzo doświadczonym słowackim graczem z doskonałym przeglądem wszystkich pozycji przy stole oraz z bardzo szybkim i dokładnym pinshotem. Zawsze jest dla mnie wyzwaniem gra przeciwko tak doświadczonemu graczowi jak Martin.
W piłkarzykach jest naprawdę wielu silnych graczy. Bardzo zaskoczył mnie polski zawodnik Michał Lipiński, który mimo młodego wieku prezentuje wysoki poziom gry. Na Słowacji mamy wielu wysokiej jakości graczy, takich jak Šimon Vároš, Peter Cingel czy Jozef Horčiak, którzy należą do światowej czołówki, ale prawdopodobnie najtrudniejszym zawodnikiem, przeciwko któremu grałem, jest Martin Jalakša.

One of the most difficult and probably the most difficult player I played against is Martin Jalakša. He is a very experienced Slovak player with a great overview of all table positions and a very fast and accurate pinshot. It is always a challenge for me to play against such an experienced player as Martin.

There are really many strong players in table football. I was very surprised by the Polish player Michal Lipinski, who despite being young, his game is really at a high level. In Slovakia, we have many high-quality players such as Šimon Vároš, Peter Cingel or Jozef Horčiak, who belong to the world’s top players, but probably the hardest player I played against is Martin Jalakša.

Najtrudniejszy mecz podczas Pucharu Sołtysa?

The most difficult match during the Puchar Sołtysa?

Najtrudniejszym meczem podczas Pucharu Sołtysa był finał gry podwójnej przeciwko Michałowi Lipińskiemu, który miał w obronie Tomasza Lesińskiego. Mój partner Jaroslav Holík i ja byliśmy dość wyczerpani, ponieważ dotarliśmy na turniej dopiero w dniu imprezy po 4-godzinnej podróży, a finał odbył się w późnych godzinach nocnych. Poświęciłem też wcześniej dużo energii na pokonanie Grzegorza Zawiłowicza w finale Goalie War. Do finału dotarliśmy bez porażki, dzięki czemu mieliśmy przewagę i wystarczyło wygrać tylko 1 partię z dwóch setów, ale Michał Lipiński zagrał naprawdę dobrze i ostatecznie zajęliśmy niezłe drugie miejsce w tej dyscyplinie.

The most difficult match during the Sołtys Cup was the open doubles final against Michal Lipinski, who had Tomáš Lesinski in the goal. My partner Jaroslav Holík and I were quite exhausted as we arrived at the tournament only on the day of the event after a 4-hour journey and the final took place in the late hours and I spent a lot of energy beating Grzegorz Zawilowicz in the Goalie war final.
We reached the finals without a loss, thanks to which we had an advantage and we only needed to win 1 game out of two sets, but Michal Lipinský played really well and in the end we finished in a nice second place in this discipline.

Ulubiona technika / zagranie?

Your favorite technique / move?

W piłkarzykach najbardziej lubię grać w obronie, gdzie mogę najskuteczniej wykorzystać moje dwa ulubione strzały: pull shot i push shot. Gram w piłkarzyki wyczynowo od 2015 roku, kiedy zacząłem chodzić na studia, ale piłkarzyki zainteresowały mnie już w wieku 11 lat, kiedy to głównie grałem push shoty. Teraz gram głównie pull shoty, ponieważ jest to trochę mniej energochłonne i przeważnie trudniejsze do złapania dla przeciwnika.
Kiedy chcesz grać na wysokim poziomie, musisz wziąć pod uwagę wszystkie szczegóły i maksymalnie zamęczyć przeciwnika. Piłkarzyki to sport jak każdy inny, a zwycięstwo zawsze cieszy, ale trzeba też umieć przegrywać.

In table football, I enjoy playing in the goal the most, where I can most effectively use my two favorite shots, the pull shot and the push shot. I have been playing table football competitively since 2015, when I started going to university, but table football interested me already when I was 11 years old, when I mainly played the push shot, but now I play mostly the pull shot, since it is a little less energy-intensive and for the opponent mostly a little harder to catch.
When you want to play at a high level, you have to take into account all the details and torment your opponent as much as possible. Table football is a sport like any other, and victory is always pleasing, but you also need to know how to lose.

Ulubiony stół?

Your favorite table?

Lubię grać w piłkarzyki na każdym rodzaju stołów z każdym, kto chce grać dla zabawy, nawet przy amatorskim stole, gdzie często cieszy się, że stół trzyma się jeszcze w kupie :D. Jednak największą radość sprawia mi gra przeciwko silnym, doświadczonym graczom na wyznaczonych stołach treningowych lub turniejowych dowolnego typu, gdzie trzeba przestrzegać ustalonych zasad.
Każdy rodzaj stołu jest nieco inny, na którym należy zastosować inną technikę strzału. Najbardziej lubię grać na stole Leonhart lub stole Rosengart. Gdybym miał wybrać jeden, wybrałbym Rosengarta, na którym odbywają się profesjonalne turnieje na Słowacji.

I like to play foosball on any type of table with anyone who wants to play just for fun, even at amateur foosball table where you are often happy that the table holds together :D. But I enjoy the most when I play against strong experienced players on fixed training or tournament tables of any type where you have to follow the set rules.
Each type of table is somewhat different, on which it is appropriate to apply a different shot technique. I enjoy playing leonhrat or rosengart the most. If I had to choose 1, I would choose Rosengart, on which professional tournaments take place in Slovakia.

Ulubiona konkurencja w piłkarzykach?

Your favorite competition in foosball? 

Najbardziej lubię „łapać” i strzelać pull shoty lub push shoty. Mam dobry refleks, który mogę wykorzystać w moich ulubionych dyscyplinach jakimi są 2ball i Goalie War. Gdybym miał wybrać jedną dyscyplinę, to wybrałbym Goalie War. Jozef Horčiak, organizator słowackich turniejów, promował wasz turniej (Puchar Sołtysa), w którym w tej dyscyplinie do wygrania było bardzo ładne i ciekawe trofeum. Mój przyjaciel i ja zdecydowaliśmy się wziąć w nim udział i byliśmy bardzo zadowoleni. Panowała tam naprawdę dobra atmosfera z dobrą organizacją i graczami wysokiej jakości, a miejsce turnieju było zlokalizowane w przyjemnym otoczeniu.

I enjoy catching and shooting pull shots or push shots the most and I have a good reflex which I can use very well in my favorite disciplines which are 2 ball and goalie war. If I had to choose one, I would choose goalie war. Jozef Horčiak, the organizer of Slovak tournaments, promoted your tournament in which a very nice and interesting trophy was played for in this discipline. So my friend and I decided to participate and we were very satisfied because you had a really good atmosphere, an organization with quality players and the place of the tournament was located in a pleasant environment.

Największy sukces w karierze?

The greatest success in your career?

Kiedy zacząłem grać w wyczynowe piłkarzyki, zostałem wybrany na reprezentanta uczelni, gdzie zajęliśmy 1 miejsce i zdobyliśmy naprawdę fajne trofeum, a nawet otrzymaliśmy niezłe stypendium. Byłem też bardzo zadowolony, gdy w sezonie 22/23 na Słowacji, po dobrej grze zostałem mistrzem regionu Bańsko-bystrzyckiego, skąd pochodzę. Prawdopodobnie najbardziej cieszę się, że udało mi się zdobyć Puchar Sołtysa, bo to naprawdę bardzo ładne trofeum, które zdobyłem po zaciętej walce w mojej ulubionej dyscyplinie, Goalie War.

When I started playing competitive table football, I was selected as a representat of the university in table football, where we won 1st place and won a really nice trophy and even received a nice scholarship. I was also very pleased when in the 22/23 season in Slovakia I became the champion of the Banská Bystrica region, where I come from, where I played really well. But I’m probably the most happy that I managed to win the Soltys Cup, because that trophy is really very nice and was won after a hard fight in my favorite discipline, goalie war.

Czego Ci brakuje w piłkarzykach jako dyscyplinie?

What do you miss in foosball as a discipline?

Lubię szybką grę i lubię zabawne dyscypliny, więc wpadłem na pomysł, dlaczego nie grać tak częściej na większych stołach, gdzie można grać np. 3 na 3, 4 na 4 itd. Miałem okazję wcześniej grać na takich stołach i było naprawdę fajnie.
W profesjonalnych turniejach faule są często zgłaszane, gdy ktoś uderzy w stół, gdy ktoś kilka razy obróci chłopkiem, gdy ktoś rozmawia podczas gry lub gdy ktoś długo trzyma piłkę itp. Gdy zaistnieje sytuacja, w której przeciwnik prosi o piłkę po takim faulu, wtedy zdarzają się sytuacje, że popełniający przewinienie nie zgadza się, co czasami prowadzi do kłótni. Nawet jeśli sędzia jest obecny przy stole, nie sądzę, aby jego decyzja była zawsze słuszna. Uważam, że warto zainstalować na stołach czujniki, które będą w stanie sygnalizować takie faule. Podczas turniejów rozgrywanych na wysokim poziomie przydałoby się też sprawdzać, czy zawodnicy nie spożywali alkoholu lub innych środków odurzających, a myślę, że tylko podniosłoby to jakość rozgrywek.

I like a fast game, and I like fun disciplines, which led me to the idea of why it is not played more on larger tables where they could play, for example, 3 against 3, 4 against 4, etc. I’ve had the chance to play on such tables before and it was really fun.
In professional tournaments, fouls are often reported when someone hits the table or when someone spins the players several times or when someone talks or when someone holds the ball for a long time, etc. When a situation arises where the opponent asks for the ball based on such a foul, sometimes the offending player does not agree, which sometimes leads to arguments. Even if the referee is present at the table, I don’t think that the referee’s decision is always correct, so it might be advisable to install detectors in the football tables that would be able to report such fouls. It would also be appropriate when tournaments are played at a high level to check whether the players have consumed alcohol or other intoxicating substances, and I think it would only increase the quality of the games.

Scroll to Top